FEP

FEP - Federation of European Professional Photographers

FEP is the federation of European National Professional Photographers Associations which is recognised by the European Institutions and is officially registered in Belgium.

Zpráva o činnosti FEP v roce 2006

Ráda bych vás ve stručnosti seznámila s činností FEP v uplynulém roce 2006.

V tomto roce se sešli členové správní rady FEP 2x v Bruselu a jednou v italském Orvietu na valné hromadě.


Valná hromada FEP 2006

Valná hromada FEP se uskutečnila na pozvání italské asociace SIAF 19.3.2006 během mezinárodního fotografického kongresu v Orvietu. Jednání se zúčastnili zástupci všech členských asociací včetně nového člena a to Ruské asociace. Hlavními body programu byla:

1/ zpráva presidenta FEP
2/ rozpočet na rok 2006
3/ zpráva o činnosti koordinační komise zabývající se evropskou legislativou a projektem Daguerre.
4/ zhodnocení upravených pravidel komise Master QEP a jejich osvědčení v praxi
5/ funkce předsedy komise QEP. Ve funkci byl potvrzen pan Jime Lowe z velké Británie. Zároveň byl ustanoven tzv.asistent předsedy - osoba, která zapisuje okamžitě po verdiktu komise krátkou zprávu – hodnocení pro oficiální zprávu a informaci uchazeče.
6/ přijetí Ruské asociace za řádného člena FEP
7/ rozhodnutí o účasti všech zástupců národních asociací na správních radách z důvodů lepší komunikace během roku.
8/ rozhodnutí VH o účast FEP na veletrhu Fotokin v Kolíně nad Rýnem.
9/ schválení prvního Evropského kongresu fotografů FEP, který se bude konat v únoru 2008 ve Valencii. Hostitelskou organizací bude Španělská asociace FEPFI.

V závěru Fotografického kongresu v Orvietu získala publikace QEP vydaná FEP v nakladatelství KANT, editorem byla Ivana Matějková, cenu „Publikace roku 2006“.


QEP

13. komise QEP se uskutečnila 13. června v Bruselu. Certifikát získalo 11 uchazečů z celkového počtu 43. Bohužel nebyl mezi nimi žádný fotograf z naší asociace.


Fotokina

Na kolínské fotokině se FEP prezentovala výstavou prací držitelů QEP za předchozí dva roky. Na stánku v části Meet Professional měli návštěvníci možnost získat veškeré potřebné informace o činnosti FEP.


QEP

14. komise QEP a 3. Master QEP se konala v Bruselu 26. a27. listopadu. Certifikát získalo 13 fotografů z počtu 35 uchazečů. Nejvyšší možné ocenění Master získali 3 fotografové z 10ti přihlášených.

Naše asociace měla jednoho úspěšného kandidáta pana Miloše Kirchnera, který získal certifikát QEP v kategorii reklama-krajina. Gratulujeme.

O výstavách nebo soutěžích, které pořádají národní asociace a kterých se můžete zúčastnit Vás průběžně informujeme na webových stránkách. Ať už to je Orvieto Awards nebo Festival portrétu Bourbon-Lancy ve Francii.

Ráda bych vás informovala blíže o historicky prvním kongresu FEP, který se uskuteční 4.-6.2.2008. Organizován je Federací evropských profesionálních fotografů a federací španělských prof.fotografů (FEPFI). Na kongresu se očekává účast cca 1000 fotografů ze všech částí Evropy. Kongres se uskuteční v prostorách kongresového centra ve Valencii. Součástí programu budou semináře a workshopy, 10 klíčových řečníků z 10 zemí, výstava prací držitelů QEP a Master. Detailní program je ve stádiu příprav a bude uveřejněn na webových stránkách FEP.

www.valencia2008fep.org
Ivana Matějková, QEP


Zpráva o činnosti FEP 2005.

Minulý týden se v italském Orvietu při příležitosti kongresu italských profesionálních fotografů konala na pozvání italské národní asociace SIAF valná hromada Federace evropských profesionálních fotografů. V Orvietu byl věnován i večer držitelům certifikátu QEP. Setkání se zúčastnila více jak polovina všech současných držitelů QEP a několik fotografů z Nového Zélandu, Austrálie, Spojených států a Kanady. V rámci kongresu bylo uspořádáno i několik výstav volné tvorby známých italských fotografů.

Valné hromady FEP se zúčastnila většina zástupců členských asociací i zástupců asociací ucházejících se o členství ve FEP. Z původních šesti zakládajících členů má v dnešní době FEP 23 členů. Stále více národních asociací si uvědomuje potřebu mezinárodních kontaktů a vzájemné informovanosti.

Prezident FEP Luc Peeters přečetl zprávu o činnosti správní rady za uplynulý rok. Pokladnice paní Nikki Huts z Belgie informovala o hospodaření v roce 2005 a předložila ke schválení rozpočet na rok 2006.

Prezident pozdravil všechny zástupce , kteří se dostavili i na vzdor nepřízni počasí v celé Evropě. Museli mnohdy překonat nejen nepřízeň počasí ale i organizační a personální změny, které probíhají v národních asociacích. A to je to , co nás všechny spojuje. Překonat problémy, setkat se, poučit se a chránit naše práva. Každým rokem se na pozvání národních asociací schází zástupci všech členů FEP. Letos to bylo pozvání ze strany italského Orvieta , příští rok bude hostitelem rakouský Gmunden.

Na loňské valné hromadě byla na návrh správní rady FEP ustanovena pracovní skupina ve složení Louis Laurent (F), Giuseppe Scozzi (I), Neil Warner (Ir). Tato skupina se během roku intenzivně zabývá otázkami autorských práv, sjednocení či přiblížení se výše DPH a nyní nejaktuálnějším problémem práva pořizování portrétní fotografie pro identifikační dokumenty v ateliérech tak, jak to bylo dosud. Zdánlivě okrajová otázka, ale pro regionální fotografy otázka existenční. Ve Francii a Rakousku si již fotografové dobyli právo, aby tyto fotografie byly pořizovány i nadále v jejich ateliérech. Na správní radě v listopadu 2005 byl hostem FEP zástupce legislativy EU. Z diskuze jasněn vyplynulo, že EU stanoví v zákonech pouze mantinely a je zcela na národních úrovních přesně specifikovat zákonem jednotlivé předpisy. Záleží tedy na národních asociacích jak se k jednotlivým profesním otázkám postaví, jak za ně budou ve svých zemích lobovat nebo dokonce bojovat. V tomto roce budou členové této skupiny shromažďovat informace o školství a autorském zákoně v jednotlivý členských zemích, abychom tak získali přehled o situaci v oboru s přihlédnutím na jednotlivé regiony.

AF navázala proto bližší kontakt s Komorou fotografických živností a Radou uměleckých obcí. (krach firmy Agfy Foto) společný postup s FEP. Doporučuji větší spolupráci s RUO (Divadelní ústav, filmový zákon, atd.)

Zástupci FEP se snaží účastnit národních konferencí a valných hromad. Tam kde je pozvána mapuje konkrétní problémy fotografické profese v zemi či regionu a je ochotna v rámci svých možností také pomoci.

V roce 2005 pořádala FEP opět dvě komise, na kterých měli možnost získat fotografové certifikát evropských profesionálních fotografů. Z České republiky přibyli další fotografové, kteří certifikát získali a to Ivan Král, Antonín Malý a Václav Sojka. Nejen to. Jak jsme již mnohokrát zdůrazňovali česká fotografie má v historii, ale i současnosti vysoký kredit v evropském i světovém měřítku. Není proto náhodou, že prvním kdo získal v Evropě nejvyšší ohodnocení udělované FEP Master QEP získal český fotograf a člen AF Ladislav Kamarád. 11. listopadu 2005 udělila mezinárodní komise první 4 certifikáty Masters QEP. Certifikát získali Ladislav Kamarád (CZ), Delaunay Pierre (F), Grobet Toon (B), O'Byrne Vincent (Ir). Předložené práce můžete vidět na webových stránkách www.fepqep.org.

Začátkem loňského roku vydala FEP knihu dokumentující projekt QEP. V publikaci je vždy jedním snímkem reprezentováno celkem 158 držitelů certifikátu QEP ze 16 ti zemí za dobu 5 ti let trvání projektu. Lze v ní najít kontakty na všechny zúčastněné autory včetně národních asociací a zástupců FEP. Kniha získala ocenění fotografická publikace „Publikace roku 2005“ udělované Magazínem fotografie na loňské Interkameře. Minulý týden byla oceněna mezinárodním titulem fotografická „Fotografická publikace 2005“ i v italském Orvietu.

Členství AF ve FEP stále více přispívá k zviditelnění naší asociace, která není pouze pasivním členem tohoto evropského společenství.zapsala
Ivana Matějková Havlíková, QEP
více prezident FEP
27.3.2006


Orvieto Fotografia 17. – 21. března 2006

Asociace italských profesionálních fotografů SIAF za podpory FEP a WCPP pořádá již 8. ročník kongresu profesionálních fotografů spojený s odbornými semináři, výstavami i udělováním několika cen v oboru fotografie.

Zváni k účasti na kongresu jsou všichni fotografové. Každý si může vybrat z jednotlivých akcí a seminářů podle vlastní úvahy. Držitelé certifikátu QEP mají možnost se setkat již podruhé se svými kolegy na „QEP setkání“.

Každým rokem se v italském Orvietu na výstavách prezentují autoři z celého světa. Letos jsou výstavy věnovány fotografovům ze Skandinávie a Kuby.

Mezinárodní komise bude udělovat cenu za fotografii, knihu a časopis roku 2006.

Všechny bližší informace a celý program kongresu najdete na stránkách www.orvietofotografia.org.

Podmínky k účasti na „Orvieto fotografia professional photography awards 2006“ a vstupní formulář můžete získat i na info@ivanamatejka.cz.

Ivana Matějková Havlíková, QEP
31. 1. 2006


Master QEP a QEP 10.- 12. prosince 2005 v Bruselu

Mezinárodní komise, která se sešla 11. 12. 2005 v belgickém Bruselu ocenila 4 fotografy nejvyšším vyznamenáním Master QEP

Ladislav Kamarád – krajina (Česká republika)
Toon Drobet – architektura (Belgie)
Pierre Delaunay – reportáž (Francie)
Vincent O´Byrne – ilustrace (Irsko)

Titul Master Qualified European Photographer (M-QEP) je nejvyšší ocenění, které uděluje Federace evropských profesionálních fotografů (FEP) fotografům, držitelům certifikátu QEP. Všichni kandidáti Master QEP museli být nominováni svými národními asociacemi - členy FEP.

Soubory Master QEP byly hodnoceny sedmičlennou komisí, složenou z profesionálních fotografů ze sedmi evropských zemí. Komisaři pro jednotlivé soubory byli jmenováni předsedou komise panem Jimem Lowe (UK). Hodnocena byla technická kvalita, styl, originalita, úroveň prezentace a osobitý přínos v oboru. Soubory všech oceněných můžete vidět na webových stránkách www.fepqep.org.

Ve stejném místě 10. a 11. 12. 2005 proběhly současně komise pro udělení certifikátů QEP v oboru reklamy a „ společenské „ fotografie. Titul získalo 12 fotografů z pěti zemí.

Z naší asociace získali certifikát QEP

Antonín Malý – ilustrace
Václav Sojka - krajina

Všechny komise se konaly za klidné atmosféry, ale s opravdu velkým nasazením. Kandidátů na certifikát QEP bylo tentokrát 45 a na Masters QEP 6. Komisaři i kolegové, kteří pomáhají při instalaci všech prezentaci, včetně administrativního zpracování akce, měli časový limit od sobotního poledne, kdy jme přijeli i my jako zástupci AF, do neděle večer. A je pravdou, že pracovní den pro nás končil vždy v 21.00. Přesto máme opravdu dobrý pocit z odvedené práce. Komisaři delegovaní AF byli Zdeněk Lhoták a Ivana Matějková. Z těchto, dá se říci, statistických informací můžeme vidět, že naši kandidáti jsou velmi úspěšní (ze tří kandidátů byli úspěšní dva, ze dvou jeden). AF má nyní již 14 držitelů QEP a prvního držitele Master QEP. Je to opravdu velký úspěch v mezinárodním měřítku.

V červnu 2005 a v prosinci 2005 získalo certifikát QEP dalších 30 fotografů. Od roku 1999 tak do dnešního dne stoupl počet držitelů QEP na 170!

Na přiložených snímcích můžete vidět ve zkratce práci komise.
Novým držitelům gratulujeme

Ivana Matějková Havlíková, QEP
vicepresident FEP
13. ledna 2006


QEP - pravidla pro předložení prací komisi FEP

Pětičlenná komise hodnotí práce jako anonymní

o certifikát QEP se může ucházet pouze profesionální fotograf, člen národní asociace fotografů

uchazeč o titul předkládá soubor 12ti prací (fotografie nebo diapozitivy)

velikost paspart musí být striktně 40 x 50 cm, jiné formáty nejsou akceptovány, fotografie samotná musí být minimálně 20 x 20 cm

minimální a maximální síla podložky je 2-5 mm

celý výstavní soubor (fotografie nebo diapozitivy) se předkládá zároveň na CD (rozlišení v kvalitě vhodné pro tisk) pro účely prezentace FEP a musí být doplněn kontakty snímků v pořadí, ve kterém bude soubor předložen komisi

práce nesmí být podepsány

práce jsou doplněny vstupním formulářem potvrzeným zástupci správní rady národní asociace

celková váha souboru nesmí přesáhnout 2,5 kg

účastnický poplatek činí 150 eur, které kandidát zaplatí v kanceláři AF při předávání prací.

Mgr. Ivana Matějková
3. listopadu 2005


FEP

Zpráva o činnosti FEP v roce 2004

Správní rada FEP se rozhodla zásadně změnit termíny valných hromad, které se konaly vždy u příležitosti národních fotografických kongresů nebo jiných aktivit. Ty však probíhaly v termínech pro FEP ne zrovna nejvhodnějších (léto, podzim). SR FEP se proto rozhodla uspořádat VH vždy začátkem roku.


Valná hromady FEP

V roce 2004 byla VH FEP v belgickém Bruselu 25.4.2004

Valná hromada odsouhlasila novou výši členských příspěvků.

Národní asociace budou platit podle počtu svých členů. Tento způsob se zdá relativně spravedlivý. Asociace do 200 členů – 300 Euro, do 500 – 400 Euro, nad 500 – 500 Euro.

Dále schválila hospodaření v roce 2003, přijala nové členy Slovensko, Švédsko, Finsko.

Plénum rozhodlo o účasti FEP na Kolínské Fotokině na společném stánku všech národních asociací.

Do příští valné hromady se zavázala vypracovat etický kodex FEP. Na přípravě pracovali L.Peeters, G.Sccozzi a J.Lowe.

Zástupci francouzské asociace GNPP pozvali všechny držitele certifikátu QEP na společné setkání ve francouzském St. Malu 20.-22.3.2005. (právě probíhá). Cílem je navázání kontaktů a diskuse zúčastněných o problémech fotografické profese.

Valnou hromadu FEP navštívila zástupkyně Evropského parlamentu a informovala o návrhu legislativy pro internetový obchod EU (bude řešit problém zaměstnávání osob z přistupujících zemí k EU).

Francouzská asociace fotografů pozvala všechny zájemce k účasti na mezinárodní výstavu „ Léto v portrétu 2004“. Šlo o mezinárodní výstavu spojenou se soutěží. (O akci byly uveřejněny podmínky na webových stránkách AF). Výstavy a soutěže se zúčastnil Jiří Jiroutek, který získal 3. cenu.

Italská asociace SIAF představila projekt vzdělávání po internetu Daguerre. FEP podpořila tento projekt svojí účastí v podobě záštity a budoucí spolupráce na poli zajištění lektorů.

VH FEP rozhodla o vydání publikace propagující projekt QEP jako završení jeho pětileté existence. Realizací této publikace byla pověřena Česká republika - Ivana Matějková. (Tuto knihu máte možnost si prohlédnou zde nebo v kanceláři AF). Kniha bude distribuována do všech významných agentur a institucí se vztahem k fotografii. Cílem je napomoci jak fotografům tak klientům se orientovat v nově vzniklém pracovním prostředí v EU.

Bylo rozhodnuto, že příští valná hromada FEP bude v rakouském Gmundenu 17.4.2005.


Správní rad FEP

Během roku se uskutečnila 4 zasedání správní rady FEP. Předmětem jednání byla mimo jiné organizace stánku FEP na Fotokině. FEP vydala propagační letáky. Realizací bylo pověřena UK – Belina Harvey. Součástí stánku FEP byla výstava fotografií držitelů QEP z posledních dvou komisí. Ucelenou kolekcí krajiny se představil i L. Kamarád. Na přednáškovém pódium se prostřednictvím svých zástupců prezentovaly národní asociace. Českou republiku zastupoval prof. Miroslav Vojtěchovský. Tématem jeho přednášky byl přínos a postavení české fotografie v historickém kontextu.

V roce 2004 byly dvě komise QEP v dubnu a říjnu.

Příští komise QEP bude 4.-5.6.2005 a 11.12.2005 v Bruselu.

zapsala Mgr. Ivana Matějková Havlíková