Osobnost české fotografie za rok 2006 - Jiří Stach

Vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2006" fotografu Jiřímu Stachovi a ceny Osobnost české fotografie 2006 – za dlouhodobý přínos fotografii historičce fotografie Anně Fárové Asociací profesionálních fotografů české republiky došlo v pondělí, 26. 2. 2007 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFčR v Mánesu.

Asociace profesionálních fotografů české republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP. Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířt dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje Osobnost české fotografie. Titul byl udělen počtvrté. Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V tomto roce je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu Osobnost české fotografie 2006, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2006 do 31.12. 2006, zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a na cenu Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přspěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie. Za loňský rok nominovali 29 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

členové Správní rady AFčR doporučují ze všech obdržených nominací 5-10 finalistů v obou kategoriích jedenáctičlenné porotě, sestavené z členů AFčR. Každoročně jsou nejméně čtyř porotci zaměněni. I letos rozhodovali s vědomím, že jmenovaní mají za sebou realizaci celé řady konkrétních projektů.

Seznam porotců ceny Osobnost české fotografie 2006:

1.. Jaroslav Fišer - volný fotograf, PHP
2.. Štěpán Grygar - volný fotograf, pedagog FAMU,
3.. Vladimír Kozlík - volný fotograf/sms
4.. Ivana Matějková QEP - volný fotograf, /
5.. Josef Ptáček, FAMU/
6.. Aleš Jungman QEP - volný fotograf, /
7.. Roman Sejkot - volný fotograf/
8.. Ivo Gil - Muzeum fotografie OP
9.. Vojtěch Písařík - volný fotograf/
10.. Lubomír Kotek, volny fotograf/
11.. Karel Beneš, QEP, reklamní fotograf

Nositel titulu Osobnost české fotografie 2006 Jiří Stach byl nominován Filipem Šlapalem, Petrem Šálkem, Janem Reichem, Alešem Ledererem, Jiřím Egertem a Národním muzeem fotografie v Jindřchově Hradci. Podle jednoho z navrhovatelů Jiřího Egerta svoji nekomerční tvorbou přesvědčuje o zcela ryzím surrealistickém pohledu na svět ojedinělým fotografickým pohledem. Jeho specifická fotografická řeč spoluvytvářená dokonalou klasickou černobílou technikou (i v současné digitální době), je samou podstatou fotografického vyjádření, které Jiří Stach naprosto mistrovsky zvládá. Jiří Stach je řazen k cenné české tradici solitérního tvůrce, který ve své tvorbě posledních třceti let vytvořl zcela ojedinělý imaginativní svět. Nikdy se nevěnoval prosazování vlastního postavení na kulturní scéně, proto jeho výstava v Aventinské mansardě v listopadu 2006 mapující celoživotní dílo Jiřího Stacha byla pro širší veřejnost překvapivým objevem. Monografie Jiřího Stacha Natura Magica, kterou vydala Galerie Nový Svět v prosinci 2006, je potvrzením předchozích řádek.

Nositelku titulu Osobnost české fotografie 2006 – za dlouhodobý přínos fotografii Annu Fárovou nominovali Karel Oujezdský, Aleš Kuneš, Josef Moucha, Vladimír Birgus, Jindřch Štreit, Bořívoj Hořínek, Zuzana Meisnerová, Národní muzeum fotografie v Jindřchově Hradci, Lucia Lendelová, Pavel Mára, Miroslav Vojtěchovský, Jana Böemerová a Dana Kyndrová. Podle jednoho z navrhovatelů, Vladimíra Birguse, zcela zásadním způsobem přspěla v mnoha publikacích a výstavách k odbornému zhodnocení a propagaci děl řady českých i zahraničních fotografů a k postupně sílícímu mezinárodnímu renomé české fotografické tvorby. Mimořádný význam měly zejména její velké výstavní retrospektivy a monografie Josefa Sudka a Františka Drtikola, výstavy Fotografie 7 + 7 a Osobnosti české fotografie I, expozice 9&9 v Plasích, 11 a 37 fotografů na Chmelnici v Praze. Velkým přínosem pro historiografii české fotografie jsou i její menší monografie Jiřího Jeníčka, Eugena Wiškovského, Jindřcha Štyrského, Zdeňka Tmeje, Josefa Koudelky, Evy Davidové, Ireny Stehli, Ivana Lutterera a dalších autorů stejně jako její působení ve funkci kurátorky fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, pro níž se jí podařlo získat mnoho důležitých děl předních českých fotografů Sudka, Rösslera, Háka, Funkeho, Wiškovského, Svobody, Medkové, Saudka i mnoha dalších. Anna Fárová má rovněž velké zásluhy o prosazení české fotografie na mezinárodní scéně prostřednictvím řady výstav v předních muzeích a galeriích i mnoha knih, katalogů a časopiseckých statí stejně jako na tom, že jsme se u nás mohli obdobně seznamovat s tvorbou významných zahraničních fotografů (Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, André Kertész, Robert Capa, David Seymour, André Villers aj.). Není možno zapomenout ani na její pedagogickou práci na katedře fotografie FAMU. Význam její práce, pokračující i v období po podpisu Charty 77, byl oceněn řadou vyznamenání, např. Kulturní cenou Německé společnosti pro fotografii (1990), Infinity Award Mezinárodního centra fotografie v New Yorku (1991), ňádem rytíře umění a literatury ve Francii (1991) a medailí Za zásluhy (2002).

Vítězům byly předány diplomy a plastiky od výtvarníků Heleny ňeřábkové a Zbyňka Malého

Za Asociaci profesionálních fotografů čR:
Ivana Matějková, předsedkyně odborné poroty 2006
Stanislav Pokorný, fotograf, předseda správní rady AFčR

V Praze, 12. 2. 2007, v den hlasování poroty
Viz rovněž: www.asociacefotografu.com
Info.: 608 216 212

Mediální partneř:
Grafika Publishing s.r.o., provozovatel serverů Grafika On-line.cz a Fotografovani.cz
ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění


Pravidla pro udělení výročních cen Osobnost české fotografie vyhlašovaných Asociací profesionálních fotografů české republiky 2006čl.1 vyhlášení cen

Ceny Osobnost české fotografie jsou vyhlašovány každoročně Asociací profesionálních fotografů české republiky /AFčR/. Smyslem cen je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Ceny jsou udělovány ve dvou kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V odůvodněných případech lze cenu dělit i kolektivu autorů.

2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přspěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V odůvodněných případech lze cenu dělit i kolektivu autorů.čl.2 nominace

Návrhy se lze zasílat po celý rok - nejpozději však do 15.1. následujícího roku - na poštovní či elektronickou adresu AFčR. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez omezení. Každý návrh musí obsahovat: Jméno nominovaného, stručné zdůvodnění nominace, kategorii a dále kontakty na navrhovatele i nominovaného. Nominace neobsahující dané body je neplatná. Navrhovatel obdrží od AFčR potvrzení o převzetí nominace. V době určené pro nominace jsou seznamy nominovaných interním neveřejným materiálem AFčR. Hodnocení je dvoukolové. Z navržených nominací doporučí Správná rada AFčR /SR AFčR/ odborné porotě pět až deset finalistů z každé kategorie. účastníci finálového řízení budou AFčR požádáni o podrobný životopis a doplnění detailních podkladů týkajících se jejich práce. Kompletní podklady všech navržených finalistů budou odborné porotě předloženy k posouzení v písemné či elektronické podobě.čl.3 hlasování členů Správní rady AFčR

Způsob výběru je následující: členové SR AFčR navrhnou minimálně pět a maximálně deset finalistů z každé kategorie, kteří budou doporučeni odborné porotě. V případě, že bude finalista navržen v obou kategoriích, SR AFčR si vymezuje právo přeřadit finalistu do jediné z nich. V případě shody hlasů se hlasování opakuje.čl. 4 odborná porota

Všichni porotci jsou členy AFčR. členů odborné poroty minimálně jedenáct a jsou nominováni SR AFčR tak, aby byla zaručena rovnováha mezi zástupci jednotlivých fotografických oborů. Každý rok jsou obměněni minimálně 4 porotci. Ĺ˝ádný z porotců nesmí souvisle rozhodovat déle než tř roky. Porotci si mohou vyžádat kdykoli podle svého uvážení doplnění podkladů či zhotovení odborných posudků k jednotlivým finalistům. Porotce, který bude nominován mezi finalisty Osobnosti české fotografie je automaticky vyřazen z odborné poroty a nahrazen jiným porotcem. Ĺ˝ádný člen poroty nesmí být v příbuzenském či jinak vázaném vztahu s finalistou. Přjetím funkce porotce souhlasí a respektuje Pravidla pro udělení ceny Osobnost české fotografie.čl.5 hlasování odborné poroty

U ceny Osobnost české fotografie odborná porota zohledňuje především konkrétní událost v uplynulém roce, která byla příčinou nominace, ale může zohlednit i činnost finalistů v předcházejícím období. Neméně důležitým kritériem je záruka budoucího využití titulu Osobnost české fotografie jejím držitelem pro rozvoj a podporu fotografie obecně. U ceny Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii odborná porota zohledňuje především dlouhodobou a výjimečnou činnost v oblasti fotografie. Odborná porota před zahájením hlasování zvolí jednoho ze svých členů do funkce předsedy. Porotci hlasují postupně v obou kategoriích. Hlasuje se tajně na přpravených hlasovacích lístcích. Odborná porota si vymezuje právo přeřadit finalisty do jiné kategorie. Každý porotce vybere z předloženého seznamu pět finalistů a ohodnotí je přdělením 1-5 bodů sestupně. Porotce nesmí př hlasování dvakrát či vícekrát použít stejné hodnocení. Ihned po skončení hlasování jsou hlasovací lístky sečteny určenými členy AFčR pod dohledem předsedy poroty. Vítězem je finalista s nejvyšším dosaženým počtem bodů. V případě shody bodů rozhoduje větší počet lepších umístění, v případě této shody rozhodne další hlasování. Do oficiálního vyhlášení je výsledek tajný. členové poroty se zavazují k mlčenlivosti ohledně informací, získaných v souvislosti s prací na udílení ceny až do oficiálního zveřejnění.čl.6 vyhlášení a předání cen

Ceny Osobnost české fotografie a Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii jsou vyhlášeny na každoroční valné hromadě AFčR jejím předsedou. Součastně je vypracována tisková zpráva, která je publikována v den vyhlášení na internetových stránkách AFčR rozeslána mediálním partnerům a zástupcům vybraných médií. Tiskovou zprávu zhotoví člen poroty či AFčR. Vítěz i finalisté poskytnou potřebné informace mediálním partnerům.čl.7 organizační pokyny

Koncem roku otisknou mediální partneř výzvu k nominacím na ceny Osobnost české fotografie. Tisková zpráva je rozeslána i do ostatních médií. Dále je rozesílán dopis do významných fotografických institucí čR s žádostí o jejich konkrétní nominace. Ve všech dokumentech včetně tiskových zpráv, týkajících se vyhlášení cen Osobnosti české fotografie, musí být uvedeni všichni mediální partneř podle konkrétních požadavků. Loga a materiály partnerů musí být viditelně umístěny v prostoru př vyhlášení vítěze. AFčR pozve na vyhlášení a předání ceny zástupce médií. AFčR zajistí fotodokumentaci z předání ceny. Fotodokumentace bude publikována na internetových stránkách AFčR, poskytnuta mediálním partnerům a uložena v archivu AFčR.čl.8 závěrečná ustanovení

Držitelé titulu nemá žádné právní nároky vůči AFčR. Po schválení Pravidel vyhlášení valnou hromadou AFCR jsou tato pravidla neměnná s ohledem na předpokládané dlouhodobé přínosy udělování ceny, jako je možnost zpětného porovnání držitelů cen a jejich finalistů, vysledovatelný vývoj české tvůrčí fotografie atp.. Podklady k práci vítěze proto zůstávají v archivu AFCR ke studijním Účelům. S případným zánikem AFčR je tato povinna zajistit vhodného pokračovatele pro udělování ceny v souladu se závěrečným ustanovením. Doplňky Propozic mohou být provedeny pouze písemnou formou po schválení správní radou AFčR. Zásadní změny principů př udělování ceny, jako je změna definice či zásady výběru poroty, mohou být měněny pouze ze souhlasem valné hromady AFčR.