Osobnost české fotografie za rok 2005 - Vladimír Birgus a Jan Mlčoch

K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2005" Vladimíru Birgusovi a Janu Mlčochovi Asociací profesionálních fotografů české republiky doslo v pondělí, 27. 3. 2006 ve 12.00 na výroční valné hromadě AFčR v Mánesu, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1. Vladimír Birgus a Jan Mlčoch prevzali cenu osobně. Přkládáme text zprávy.

Zdraví Stanislav Pokorný, předseda správní rady AFčR
28. března 2006

Asociace profesionálních fotografů české republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířt dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje Osobnost české fotografie. Titul je udělován potřetí. Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka a Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl.

S jmenováním Osobností české fotografie pro toho, kdo "zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí" nejsou spojeny finanční požitky.

Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulý kalendářní rok a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie. Za loňský rok nominovali 18 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií. Správní rada AFčR do druhého kola vybrala deset osobností: Kurátorskou dvojici Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, pedagoga a kurátora Vladimíra Birguse, galeristku Janu Böemerovou, teoretičku fotografie Annu Fárovou, fotografickou dvojici Alena Dvořáková a Viktor Fischer, galeristu G4 Zbyňka Illka, nakladatele Karla Kerlického /KANT/, fotografa Antonína Kratochvíla, fotografa Jaroslava Kučeru a fotografa Jana Reicha. Finalisty posuzovala dvanáctičlenná porota, sestavená z členstva AFčR. Každoročně jsou nejméně čtyř porotci zaměněni. Také letos rozhodovali s vědomím, že jmenovaní mají za sebou realizaci celé řady konkrétních projektů. Již nominacemi byl akcentován vždy nejvýraznější počin roku 2005.

Vedle dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch, jimž byl předán diplom a plastika od výtvarníků Heleny ňeřábkové a Zdenka Malého, získali stříbrnou a bronzovou plaketu v hlasování porotců o Osobnosti české fotografie 2005 fotograf Jan Reich a dvojici Alena Dvořáková a Viktor Fischer.

Kurátoř Vladimír Birgus a Jan Mlčoch byli nominováni jako dvojice za koncepci a výběr fotografií mimořádně rozsáhlé výstavy česká fotografie 20. století, kterou pořádalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Galerie hlavního města Prahy za spolupráce nakladatelství Kant. Výstava česká fotografie 20. století byla se svými více než 1200 exponáty dosud největším výstavním projektem, představujícím hlavní tendence, osobnosti a díla české fotografické tvorby uplynulého století. Díla byla vystavena ve třech výstavních prostorách – Uměleckoprůmyslovém museu Praha a dvou prostorách Galerie hlavního města Prahy – U kamenného zvonu a v Městské knihovně.

Podle Aleše Kuneše a Jiřího Hellera, kteří nezávisle na sobě nominovali vítěznou dvojici, se podobně rozsáhlého vystaveného celku patrně hned tak nedočkáme a domnívají se, že bylo výrazným zážitkem vidět všechny artefakty na třech místech v jednom čase.

Fotograf Jan Reich byl nominován za fotografickou publikaci Bohemia. Na projektu pracoval od roku 1994 a na celkem 150 dokonalých černobílých fotografiích z velkoformátové kamery zachytil čechy s jemu charakteristickým pohledem. Podle fotografa Antonína Malého, který Jana Reicha nominoval, od doby J.Sudka nikdo z českých fotografů nevytvořl tak ucelené krajinářské dílo, včetně neuvěřtelného, v současné digitální době, technického zpracovaní velkého formátu.

Vydala Jana Reichová, galerie Nový Svět, 2005

Dvojice Alena Dvořáková a Viktor Fischer byla nominována za výstavní projekt Misie na Staroměstské radnici v Praze. Výstava završila jejich stejnojmenný fotografický projekt, který zaznamenal práci řádových sester v česku vzniklých kongregací Školských sester Svatého Františka a Sester Těšitelek. Oba fotografové dlouhodobě sledovali jejich práci doma i v zahraničí. Celý projekt byl zaměřen na seznámení veřejnosti s obětavou prací Sester a na získávání nových sponzorů a dárců pro jejich misie. Jen v roce 2005 se projekt představil na 11 místech – mimo Prahy také v Bratislavě, Lodži, Basileji atd..

Za Asociaci profesionálních fotografů čR:
Ivana Matějková, předsedkyně odborné poroty
Stanislav Pokorný, fotograf, předseda správní rady AFčR

V Praze, 28.3.2006
www.asociacefotografu.com
Info.: 608 216 212


Osobnost české fotografie za rok 2005

vyhlašovaná Asociací profesionálních fotografů české republiky

Třetí ročník ceny Osobnost české fotografie vyhlašuje Asociace profesionálních fotografů české republiky /AFčR/. Cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi či teoretikovi fotografie, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české fotografie u nás či v zahraničí.

Osobnost české fotografie bude vybrána hlasováním odborné komise složené z členů AFčR. Vítěz obdrží titul Osobnost české fotografie za uplynulý kalendářní rok, čestný diplom a skleněný objekt vytvořený výtvarníkem Zbyňkem Malým. Smyslem ceny je upozornit na významné fotografické aktivity, podpořt společenskou prestiž fotografie a součastně podnítit fotografickou veřejnost k podrobnému sledování dění v oblasti fotografie.

Nominace lze zasílat po celý rok - nejpozději však do 31.1. 2006 - na poštovní či elektronickou adresu AFčR. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace a kontakt na navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží od AFčR potvrzení o převzetí nominace.

Asociace profesionálních fotografů české republiky
Národní třída 25
110 00 Praha 1 CZ
Tel: +420 221 085 289
www.asociacefotografu.com
osobnost@asociacefotografu.com

Mediální partner:
Digitální Foto magazín, průvodce světem digitální fotografie


Odborná porota 2005

Jaroslav Fišer - volný fotograf, PHP,
Štěpán Grygar - volný fotograf, pedagog FAMU,
Blanka Chocholová - fotografka, pedagožka ITF,
František Chrástek - fotograf, ředitel reklamní agentury,
Lubomír Kotek - volny fotograf,
Vladimír Kozlík - volný fotograf,
Petr Šálek, QEP - volný fotograf,
Ivana Matějková QEP - volný fotograf,
Josef Ptáček, FAMU,
Aleš Jungman QEP - volný fotograf,
Ivo Gil - Muzeum fotografie o.s.,
Roman Sejkot - volný fotograf,
Vojtěch Písařík - volný fotograf


Pravidla pro udělení výročních cen Osobnost české fotografie vyhlašovaných Asociací profesionálních fotografů české republiky 2005

čl.1 vyhlášení ceny

Cena Osobnost české fotografie je vyhlašována každoročně Asociací profesionálních fotografů české republiky /AFčR/. Smyslem ceny je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout její prestiž ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie. Cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12. 2005, zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V odůvodněných případech lze cenu dělit i kolektivu autorů.

čl.2 nominace

Návrhy se lze zasílat po celý rok - nejpozději však do 31.1. následujícího roku - na poštovní či elektronickou adresu Asociace profesionálních fotografů české republiky. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace a kontakt na navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží od AFčR potvrzení o převzetí nominace. V době určené pro nominace jsou seznamy nominovaných interním neveřejným materiálem AFčR. Hodnocení je dvoukolové. Z navržených nominací doporučí Správná rada AFčR odborné porotě deset finalistů. účastníci finálového řízení budou požádáni o podrobný životopis a doplnění detailních podkladů týkajících se jejich práce. Kompletní podklady všech navržených finalistů budou odborné porotě předloženy k posouzení v písemné či elektronické podobě.

čl.3 hlasování Správní rady AFčR

Způsob výběru je následující: členové SR AFčR navrhnou minimálně pět a maximálně deset finalistů, kteří budou doporučeni odborné porotě. V případě shody hlasů se hlasování opakuje.

čl. 4 odborná porota

Všichni porotci jsou členy AFčR. členů odborné poroty minimálně jedenáct a jsou nominováni Správní radou AFčR tak, aby byla zaručena rovnováha mezi zástupci jednotlivých fotografických oborů. Každý rok jsou obměněni minimálně 4 porotci. Ĺ˝ádný z porotců nesmí souvisle rozhodovat déle než tř roky. Porotci si mohou vyžádat podle potřeby doplnění podkladů či zhotovení odborných posudků k jednotlivým finalistům. Porotce, který bude nominován mezi deset finalistů Osobnosti české fotografie je automaticky vyřazen z odborné poroty a nahrazen jiným porotcem. Ĺ˝ádný člen poroty nesmí být v příbuzenském či jinak vázaném vztahu s finalistou. Přjetím funkce porotce souhlasí a respektuje Pravidla pro udělení ceny Osobnost české fotografie.

čl.5 hlasování odborné poroty

Odborná porota před zahájením hlasování zvolí jednoho ze svých členů do funkce přesedy. Porotci hlasují tajně na přpravených hlasovacích lístcích. Z finalistů vybere každý porotce pět a ohodnotí je přdělením 1-5 bodů sestupně. Porotce nesmí př hlasování dvakrát či vícekrát použít stejné hodnocení. Ihned po skončení hlasování jsou hlasovací lístky sečteny předem určenými členy správní rady AFčR. Vítězem je finalista s nejvyšším dosaženým počtem bodů. V případě shody bodů rozhoduje větší počet lepších umístění, v případě této shody rozhodne další hlasování. Do oficiálního vyhlášení je výsledek tajný. členové poroty a sčítací komise se zavazují k mlčenlivosti ohledně informací, získaných v souvislosti s prací na udílení ceny až do oficiálního zveřejnění. Odborná porota zohledňuje především konkrétní událost v uplynulém roce, která byla příčinou nominace, ale může zohlednit i činnost finalistů v předcházejícím období. Neméně důležitým kritériem je záruka budoucího využití titulu Osobnost české fotografie jejím držitelem pro rozvoj a podporu fotografie obecně.

čl.6 udělení ceny

Osobnost české fotografie je vyhlášena na každoroční valné hromadě AFčR jejím předsedou. Osobnosti české fotografie je předán diplom a plastika, dalším dvěma nejÚspěšnějším finalistům plakety. Součastně je vypracována tisková zpráva, která je publikována v den vyhlášení na internetových stránkách AFčR a současně rozeslána mediálním partnerům a zástupcům vybraných médií. Tiskovou zprávu zhotoví člen poroty či správní rady AFčR. Vítěz i finalisté poskytnou potřebné informace mediálním partnerům AFčR.

čl.7 organizační pokyny

Koncem roku otisknou mediální partneř výzvu k nominacím na Osobnost české fotografie. Tisková zpráva je rozeslána i do ostatních médií. Ke konci roku je rozesílán dopis do několika významných fotografických institucí čR s žádostí o jejich konkrétní nominace. Ve všech dokumentech včetně tiskových zpráv, týkajících se vyhlášení Osobnosti české fotografie, musí být uvedeni všichni mediální partneř podle konkrétních požadavků. Loga a materiály partnerů musí být viditelně umístěny v konkrétních prostorách i př vyhlášení vítěze. AFčR pozve na vyhlášení a předání ceny zástupce médií. Otištění rozhovoru s vítězem je domluveno u obou současných mediálních partnerů - v Digitálním foto magazínu a ve Fotografii magazín. AFčR zajistí fotodokumentaci z předání ceny. Fotodokumentace bude publikována na internetových stránkách AFčR, poskytnuta mediálním partnerům a uložena v archivu AFčR.

čl.8 závěrečná ustanovení

Držitel titulu nemá žádné právní nároky vůči AFčR. Po schválení Pravidel vyhlášení valnou hromadou AFCR jsou tato pravidla neměnná s ohledem na předpokládané dlouhodobé přínosy udělování ceny, jako je možnost zpětného porovnání držitelů cen a jejich finalistů, vysledovatelný vývoj české tvůrčí fotografie atp.. Podklady k práci vítěze proto zůstávají v archivu AFCR ke studijním Účelům. S případným zánikem AFčR je tato povinna zajistit vhodného pokračovatele pro udělování ceny v souladu se závěrečným ustanovením. Doplňky Propozic mohou být provedeny pouze písemnou formou po schválení správní radou AFčR. Zásadní změny principů př udělování ceny, jako je změna definice či zásady výběru poroty, mohou být měněny pouze ze souhlasem valné hromady AFčR.